Chlazení - Klimatizace - Tepelná čerpadla. Montáže, servis, opravy a údržba

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré služby a dodání zboží a služeb společností Frostik spol.sr.o. a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Frostik spol.sr.o.

Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2
Plátce DPH
IČ: 03384209
DIČ: CZ03384209
se sídlem: Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2
Spisová značka: C 230853 vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu: 9. září 2014
Korespondenční adresa:
Frostik spol.sr.o.
Jungmannova 664
413 01 Roudnice nad Labem
Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (cestovné, parkovné, montáž,).

Prodávající vydává k dodávce daňový doklad. Jakékoliv dodatečné úpravy a doplnění dokladů jsou zpoplatněny administračním poplatkem 100,-Kč.  Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a na uhrazení případně vzniklých nákladů.

Vyplněním registračního formuláře nebo objednáním zboží a služeb dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy a nebudou poskytovány třetím stranám - s výjimkou státních orgánů.

III. EXPEDIČNÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY

Objednaná činnost bude provedena v dohodnutém termínu.

IV. REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem https://www.frostik.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA MÍSTĚ U ZÁKAZNÍKA

Zařízení objednané s montáží je vždy montováno co nejjednodušším způsobem dle cenové nabídky. Konkrétní způsob umístění jednotek a jednotlivých prvků určuje v rámci cenové nabídky klient přímo při montáži - pokud je to technicky možné. O konečném provedení z technického hlediska rozhoduje vždy technik dodavatele. Záruka se vztahuje na funkčnost zařízení. Reklamace designu a způsobu provedení není reklamací neboť klient má možnost toto ovlivnit při samotné montáži.

VI. GARANČNÍ SERVIS

Zákazník je povinen na své náklady si nechat provádět na dodaném finálním výrobku garanční servis předepsaný výrobcem jednotlivých zařízení dodavatelem autorizovaným technikem. V opačném případě záruka zaniká dnem kdy měl být servis proveden.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Nelze vracet zboží které bylo dodáno a namontováno v objektu klienta (dodávka s montáží). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. POZOR v nabídkách a na internetu jsou uvedeny ceny bez DPH a o tuto položku se automaticky navyšují v zákonné výši bez výše uvedeného informování.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží v délce 12 měsíců pro nakupující na IČO (firmy) a 24 měsíců pro občany. Podmínkou pro záruku je dodržování záručních podmínek dovozce na údržbu zařízení a provádění garančních servisů. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předáním kupujícímu nebo jím pověřené osobě k převzetí předmětu smlouvy nebo dopravci. Do 14 dnů od převzetí zboží je kupující povinen nahlásit prodávajícímu případné poškození a neúplnost plnění smlouvy. Po tomto termínu nemusí již prodávající brát na případné reklamace zřetel. Prodávající není odpovědný za technickou a věcnou správnost objednávky zboží, použití a při provedené montáži kupujícím.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vady vzniklé při výrobě a poškozením při přepravě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem který dodal kupující, chybnou objednávkou, chybnou montáží neoprávněnou osobou, manipulací a zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, napětím a instalací, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem a manipulací, úpravou nebo demontáží, nevhodným a jiným použitím či extrémními provozními a klimatickými podmínkami, živelnou katastrofou, zásahem vyšší moci, násilným poškozením, zanedbáním údržby a servisu. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhradu škody vzniklou v souvislosti se závadou a provozem zařízení. Provozní náplně nejsou předmětem záruky. Předmětem záruky je pouze uhrazené a jím dodané zařízení a dílo. Odpovědnost za výběr a věcnou správnost objednávky a použití zařízení nese v plné míře kupující. Výrobek musí být používán způsobem a k účelu ke kterému je určen. Montážní organizace poskytuje záruku na pracovní výkon při instalaci odpovídající podmínkám záruky poskytnuté na dodávku zařízení prodejcem a dovozcem. Záruční doba je poskytována v délce stanovené zákonem nebo smlouvou tam kde to zákon nestanoví. Pokud pro některé druhy výrobků a služeb platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruky se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit. Doba a podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu, návodu k výrobku a ve všeobecných obchodních podmínkách. Základní záruční lhůta činí pro kupující na IČO 12 měsíců a u občanů 24 měsíců. U vybraných výrobků a služeb je poskytována prodloužená záruční lhůta 3 až 5 let při splnění rozšířených smluvně dohodnutých záručních podmínek (provádění garančního servisu montážní firmou (Frostik spol.sr.o. a jeho smluvní partneři) minimálně 1x za 6 měsíců. Podrobnosti a podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech potvrzených nebo smlouvě uzavřených s prodávajícím/ dodavatelem. Záruka začíná dnem předání dopravci, kupujícímu nebo první pověřené osobě kupujícího/ odběratele nebo dnem dodání zboží, uvedením do provozu a je vždy prodávajícím vyznačena a potvrzena v záručním listě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho záruční vadu. Rozhodný pro uznání záruky je prodávající, který nese přímé materiálové náklady a náhradní díly na odstranění vady.

XII. REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady, množství, správnost a úplnost zboží ihned při převzetí zboží. Reklamaci zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního formuláře prodávajícího s popisem závady, uvedením typu a modelu zařízení, výrobního čísla výrobku, čísla zakázky/ záručního listu, data prodeje, čísla faktury, záručním listem a místa instalace včetně prokazatelného provádění záručního servisu a jeho obsahu. Reklamační formulář obdrží od prodávajícího nebo na internetových stránkách. Na základě takovéto reklamace provede prodávající konzultaci s kupujícím, případně technickou prohlídku zařízení a rozhodne o způsobu řešení nebo zahájení reklamačního řízení.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro výše uvedené účely evidujeme tyto Vaše osobní údaje: E-mail, Jméno, Příjmení, název společnosti, kontaktní e-mailovou adresu, popř. tel. číslo. Tyto osobní údaje budeme evidovat po dobu  možné obchodní spolupráce a budou zpracovávány v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ:

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Záruka na náhradní díly které nejsou samostatně funkčním celkem je poskytována v délce 6 měsíců a díl musí být vyměněn (namontován - zprovozněn) odborným pracovníkem vyučeným v oboru chladící a klimatizační techniky.

Služby u zákazníka neposkytujeme tzv: na fakturu se splatností - je nutno platit předem na účet nebo nejpozději v hotovosti při návštěvě technika.

Rychlý kontakt

zarukaFrostik spol.sr.o.
Praha a okolí
Roudnice nad Labem

Jaroslav Pokorný
608 983 721
j.pokorny@frostik.cz

Inzerce

chalupa

Chalupa České Švýcarsko - Dlouhý Důl 26

 

 

 

 

Dodáváme pouze kvalitní a osobní praxí odzkoušená zařízení s dlouhou životností a vlastním kompletním servisem.

 

 

 

 

xxx